N-0.9

Etter New Kaupang's syn vil det ikke være mulig å løse dagens og fremtidens utfordringer i strømnettet ved ett enkelt tiltak. I stedet bør man se på en kombinasjon av ulike tiltak som både forbedrer utnyttelsesgraden til eksisterende infrastruktur, øker fleksibiliteten på både forbruks-og produksjonssiden og øker kapasiteten i nettet på en samfunnsmessig rasjonell måte.Kombinasjonen av tiltakene vil gjøre det mulig å erstatte dagens N-1-kriterium med de vi kaller for N-0,9. Enkelt forklart betyr N-0,9: N-1, 90% av tiden, dvs. at det skal være reserve i nettet 90 % av tiden mens topplastperioden sikres med andre tiltak, se Figur 1. Dette frigir nettkapasitet, noe som igjen muliggjør industrietableringer og elektrifisering utover det som er mulig i dag.

N-0.9 lastkurve - eksempel


N-0,9-tenkningenvil ha en lang rekke positive virkninger i Rogaland og Vestland fylke. For det førstevil det gi økt tilgang på krafttil å etablere industri som Norge alternativt risikerer å tape. Flytende havvind er en sentral del av N-0,9-tenkningen. Flytende havvind er mer fleksibelt enn bunnfast havvind som må bygges på grunt vann. Norge har store grunne havområder, men disse ligger på den andre siden av Norskerennaog flytende havvind er dermedbest egnet til å avlaste nettetlangs kysten til Vestland og Rogaland fylke. En satsning på flytende havvindvil i seg selv bidra til omstilling og nye eksportmuligheter for en voksende global næring.